Veiligheid

Goed onderwijs is ook veilig onderwijs. We willen dat elke leerling zich veilig voelt op school. In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. In ons schoolveiligheidsplan staat beschreven hoe we zorgen voor een veilige school.

Wat betekent dat?

We passen goed op voor ongelukken op school. We zijn ons bewust van situaties die gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Geweld en pesten horen niet op school, net als seksuele intimidatie en discriminatie. We respecteren en accepteren elkaar. School is een plek waar leerlingen zich veilig en thuis voelen.

Heldere afspraken

Afspraken over goed gedrag maken de school veiliger. Medewerkers volgen de gedragscode van De Onderwijsspecialisten, leerlingen kennen de schoolregels. Zo weet iedereen wat goed gedrag is en wat niet. In het schoolveiligheidsplan staan de gedragscode, afspraken en procedures. Ze helpen om ongewenst gedrag en onveilige situaties te voorkomen. Is er toch een incident, dan weten we hoe we hiermee willen omgaan.

Veilig en prettig leerklimaat

We onderzoeken regelmatig het leerklimaat. Hoe vinden de leerlingen het in de klas? Voelen zij zich prettig? Voelen zij zich veilig? Als er verbeteringen nodig of mogelijk zijn is dat óns huiswerk.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor alle medewerkers in het onderwijs geldt dat zij moeten handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer we vermoedens hebben van onveiligheid, verwaarlozing of kindermishandeling, moeten we de stappen van de meldcode volgen. De meldcode ligt ter inzage op school.

Meldplicht bij seksueel misbruik

Voor alle medewerkers in het onderwijs geldt ook dat zij wettelijk verplicht zijn bij een vermoeden van seksueel misbruik door een medewerker jegens een minderjarige leerling melding te doen bij de school. We overleggen met de vertrouwensinspecteur en doen aangifte bij politie.