Klachten

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Spreek daarom bij ontevredenheid vooral de leerkracht en de schoolleiding aan. Kom je er niet uit met de betrokkenen? Is de klacht naar jouw mening niet naar behoren opgelost? Of durf je niet zelf met de betrokkenen in gesprek te gaan? Dan kun je een beroep doen op de ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon op school.

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school. Denk aan pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld. Hierbij biedt de vertrouwenspersoon begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De vertrouwenspersoon lost de klacht niet zelf op, maar ondersteunt bij het vinden van een goede oplossing.

De vertrouwenspersoon luistert naar je en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Eventueel brengt hij je in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De contactgegevens staan achter in de gids.

Vertrouwensinspecteur

Voor onafhankelijk advies bij een klacht kun je contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie. Het telefoonnummer staat achter in de gids.

Formele klacht

Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten of worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De contactgegevens staan achter in de gids.

De volledige klachtenregeling en de procedure voor klachtbehandeling staan op de website van De Onderwijsspecialisten. (www.deonderwijsspecialisten.nl/organisatie/klachten).