Medezeggenschap

Ouders en medewerkers vormen samen de medezeggenschapsraad (MR). De MR geeft de schooldirectie advies, gevraagd en ongevraagd. Voor sommige plannen heeft de school ook goedkeuring nodig van de MR. Alles wat de MR mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van MR-leden. Iets vragen of doorgeven aan de MR of heeft u interesse om als ouder deel te nemen in de MR? Neem gerust contact op en stuur een e-mail naar mr-devaart@vaart-oosterbeek.nl.

Daarnaast is er binnen de onderwijsspecialisten ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is vertegenwoordigd door personeel en ouders van verschillende scholen en zij houden zich bezig met onderwerpen die voor alle scholen binnen de onderwijsspecialisten van belang zijn. De GMR is te bereiken door contact op te nemen via gmr@deonderwijsspecialisten.nl.