De Vaart heeft een ‘GOED’ van de inspectie gekregen!

Het bestuur van De Onderwijsspecialisten, waarvan De Vaart deel uit maakt, heeft de onderwijskwaliteit op De Vaart in kaart gebracht en de inspectie gevraagd een onderzoek naar ‘goed’ uit te voeren. Op woensdag 10 april is daarom de inspectie van het onderwijs bij De Vaart op bezoek geweest. Een uitgebreid onderzoek is uitgevoerd waarbij alle klassen zijn bezocht, er diverse gesprekken zijn gevoerd en er een documentenanalyse heeft plaats gevonden. Eind mei uiteindelijk ook de inspectie De Vaart het predicaat ‘Goed’ toegekend. Een resultaat waar we hartstikke trots op zijn!

Voor ons is het oordeel van de inspectie een extra motivatie om ook de volgende stap te zetten: De Vaart gaat voor ‘Excellent’. We zullen in juni een presentatie geven aan een speciale jury, die vervolgens in het najaar van 2019 ook op school langs zal komen. Als excellentieprofiel hebben wij gekozen voor het pedagogisch klimaat dat op De Vaart aanwezig is. Opnieuw een spannend proces waarbij we natuurlijk hopen op een positief oordeel.

Onderstaand vindt u enkele passages uit het eindrapport dat we van de inspectie hebben ontvangen.

Onderwijsproces

Het team van De Vaart realiseert een goed doordacht didactisch klimaat dat goed op de doelgroep is toegesneden en waardoor deze leerlingen plezier hebben in leren. Leerlingen op deze school leren vooral door te doen. De leraren zorgen voor structuur en afwisseling in de leeractiviteiten. Samen hebben zij een breed repertoire aan activerende werkvormen ontwikkeld waarbij er veel aandacht is voor afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Verder geven de leraren duidelijk uitleg. Zij geven aan welke leerhouding zij van de leerlingen verwachten en houden er tegelijk rekening mee dat leerlingen, als ze wat ouder zijn, daar minder van afhankelijk zijn. De leraren hebben de leerlingen geleerd met uitgestelde aandacht om te gaan waardoor er ruimte is voor het werken op verschillende niveaus. We zagen dat de leerlingen rustig samenwerken en bijvoorbeeld tijdens een circuit met verschillende werkvormen zelfstandig kunnen werken. Verder hebben de leraren hoge verwachtingen van leerlingen en dagen ze de leerlingen uit om na te denken over oplossingen. De leerlingen zijn erg betrokken bij het leren en de onderwijstijd wordt effectief gebruikt.

De school werkt goed samen met ouders en ketenpartners. Een groot deel van de leerlingen verblijft bij een organisatie voor jeugdzorg op hetzelfde terrein. Voor leerlingen die lang thuis hebben gezeten en voor leerlingen met een zeer complexe problematiek heeft de school samen met deze organisatie voor jeugdzorg maatwerkoplossingen ontwikkeld. Door deze intensieve samenwerking slaagt de school erin een aantal leerlingen die op een andere school zijn vastgelopen en al lange tijd geen onderwijs hebben gevolgd of dat tijdelijk niet kunnen, voor het onderwijs te behouden. De school heeft de afgelopen tijd met succes geïnvesteerd in samenwerking met de ouders en verzorgers en onderhoudt intensief contact met hen. Zij weet de ouders en verzorgers daardoor goed bij het onderwijs aan de leerlingen te betrekken.

Schoolklimaat

De Vaart zet zich actief in om een veilige school te zijn en voldoet aan alle eisen die de wet aan deze zorgplicht stelt. Het team voert twee keer per jaar een onderzoek uit naar de veiligheidsbeleving van leerlingen. Uit deze metingen komt naar voren dat de leerlingen zich veilig voelen. De school bepaalt naar aanleiding van een analyse van de uitkomsten van de onderzoeken of er nog verbeteringen mogelijk zijn en past als dat nodig is het veiligheidsbeleid aan.

Het team van De Vaart heeft met succes een stevig pedagogisch klimaat tot stand gebracht dat past bij de doelgroep. Voor de leerlingen van deze school is het van belang dat medewerkers van de school de leerlingen structuur, veiligheid en voorspelbaarheid bieden. Zij hanteren duidelijke regels en afspraken. Daarnaast helpen zij de leerlingen inzicht te krijgen in hun gedrag en beschikken zij ruimschoots over vaardigheden om leerlingen te laten werken aan gedragsverandering. Het team evalueert met elkaar regelmatig het pedagogisch klimaat op basis van een analyse van de gegevens uit het onderzoek naar het leer-en leefklimaat van de school, de gegevens over het gebruik van de achterwacht en het pedagogisch handelen van de medewerkers. Daarnaast gaan leraren ook met leerlingen in gesprek over de uitkomsten van de onderzoeken naar het leerklimaat. Hiermee werkt de school systematisch en gericht aan de verdere verbetering van het pedagogisch klimaat.

Onderwijsresultaten

Aan het einde van de schoolloopbaan behaalt meer dan 75% van de leerlingen van De Vaart het niveau dat is vermeld in het ontwikkelingsperspectief. Daarmee voldoet de school aan de norm die de inspectie stelt aan leerresultaten.

De school heeft goed zicht op de sociale competenties van de leerlingen. Voor de verschillende uitstroombestemmingen zijn op het niveau van het bestuur leerroutes opgesteld. De Vaart heeft per leerroute een normscore bepaald voor de resultaten op de leergebied overstijgende doelen. Hiermee heeft de school bepaald welk percentage van de leerlingen voldoet aan deze norm. Het team stelde vast dat het hierover tevreden kan zijn.

Kwaliteitszorg en ambitie

Het team van De Vaart werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De school heeft een duidelijke visie op het onderwijs dat zij aan de leerlingen van de school wil bieden en heeft in een aantal documenten helder beschreven hoe zij deze wil realiseren. Hierbij geeft de school ook duidelijk aan welke gegevens zij verzamelt om zicht te krijgen op de kwaliteit van haar onderwijs. Op basis van deze gegevens maakt de school een grondige analyse. Hierbij maakte de school ook gebruik van de rapportage van de audit die medio vorig jaar werd uitgevoerd. Een auditteam van het bestuur beoordeelde de kwaliteitsgebieden onderwijsproces en schoolklimaat. Ook tevredenheidsonderzoeken dragen bij aan het beeld dat De Vaart heeft van haar eigen kwaliteit, waarmee zij gericht aan de verbetering van het onderwijs werkt. We vinden dat de school haar evaluatie op een aantal punten nog verder kan verbeteren. Allereerst kan de school duidelijker omschrijven waarom zij tot de conclusie is gekomen dat zij tevreden is over haar opbrengsten. Het is niet altijd duidelijk welke afweging het management heeft gemaakt bij het beoordelen van de verschillende gegevens en waarom het management tot de conclusie is gekomen dat zij tevreden is over de resultaten van haar verbeteractiviteiten. Op de tweede plaats kan het team bij de analyse van de gegevens een beter onderscheid maken tussen de conclusies die zij daaruit trekt en de verbetermaatregelen die hieruit al dan niet voortvloeien.

Op De Vaart werkt een team dat erg betrokken is bij de leerlingen en zich graag inzet om het onderwijs aan deze leerlingen te verbeteren. De directie van de school bied daarvoor veel ruimte en gelegenheid. Teamleden hebben veel invloed op de manier waarop hun werk is ingericht. Ze werken op individueel niveau en met elkaar aan hun eigen vaardigheden en helpen elkaar gericht doordat zij de uitkomsten van de klassenconsultaties met elkaar bespreken en elkaars sterke en zwakke kanten kennen. Ook de gegevens over de leerresultaten bespreekt het team gezamenlijk om te bezien welke verbeteractiviteiten nodig zijn. Zo werkt het team onder leiding van de directie gezamenlijk aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Door deze manier van werken bestaat er onder het personeel veel draagvlak voor en betrokkenheid bij het beleid.