Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) over-stap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht. Deze leerlingen volgen leerroute 3, 4 of 5.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, maar ook naar de schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren, en meer. De Commissie voor de Begeleiding plaatst een leerling in een leerroute die opleidt tot het niveau dat in het ontwikkelplan is opgenomen.

Groepsplannen

De leraar maakt elk jaar een groepsplan. In het groepsplan staat welke leerlingen in de groep werken aan dezelfde doelen, hoe de instructie verloopt en met welke middelen en methoden we werken. Ook maken we doelen die gericht zijn op gedrag. Twee keer per jaar wordt het groepsplan geëvalueerd. We kijken dan welke doelen wel en niet gehaald zijn, waarom dit zo is en wat er bijgesteld moet worden.

Leerstof

De leerstof heeft een centrale plaats in ons onderwijs en is aangepast aan het niveau van je kind. We werken in thema’s. Zo maken we leren leuker en zorgen we voor meer motivatie. In de les gebruiken we verschillende digitale programma’s.

Hoofdvakken

Onze hoofdvakken zijn Rekenen, Taal, Aanvankelijk lezen, Voortgezet technisch lezen, Begrijpend lezen, Schrijven, Spelling en Wereldoriëntatie. We werken met meerdere instructieniveaus in een klas.

Sociale vaardigheden

Op school besteden we structureel aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden. Veel van onze leerlingen hebben hier extra ondersteuning bij nodig. Voor het vergroten van sociale vaardigheden gebruiken we de methode Leefstijl. In deze methode worden een positieve houding en gedrag gestimuleerd. We benoemen welk gedrag we graag willen zien. Leerlingen oefenen met activiteiten en opdrachten in de klas.

Marieke vertelt over de algemene sfeer en het onderwijsaanbod op De Vaart. Hierbij beschrijft ze ook het pedagogisch klimaat.