Jaarplan, uitstroom en bestendiging

In ons jaarplan van 2017 hebben we ter verbetering van het onderwijs de volgende stappen gezet:

  • invoeren van thematisch onderwijs;
  • toepassen van ‘21st century skills’ in ons onderwijs;
  • uitvoer van het project 'Meester in de klas' ter ontwikkeling van het leerklimaat;
  • vergroten van ouderbetrokkenheid;
  • expertiseontwikkeling over gedrag;
  • en stimuleren participatie van leerlingen in het domein vrije tijd.

Vanuit de evaluatie van deze doelen komen de volgende bevindingen:

Ad 1. We geloven erin dat onze leerlingen beter tot leren komen als de stof op een aantrekkelijke en motiverende manier wordt gepresenteerd. Dit jaar hebben we diverse vakgebieden gedurende zes weken thematisch aan bod laten komen. De resultaten waren positief: enerzijds werkt deze manier van organisatie erg motiverend. Anderzijds zijn de leeropbrengsten beter doordat de stof in korte tijd wordt aangeboden in plaats van deze uit te ‘smeren’ over een langere periode. We gaan dan ook door met deze werkwijze.

Ad 2. Met de komst van een groot aantal individuele devices zijn we in staat om ICT een structurele plaats te geven in ons onderwijs. Zo worden de devices ingezet om op individueel niveau een verwerkingsopdracht uit te voeren. Daarnaast besteden we in de lessen aandacht aan het verantwoord gebruik maken van sociale media in bijvoorbeeld de themaweek ‘mediawijsheid’.

Ad 3. We zijn erg tevreden over de meerwaarde van het leerklimaatonderzoek. De verzamelde data geven ons inzicht in hoe leerlingen het leerklimaat in hun klas en op school ervaren. De mentoren zijn aan de hand van de uitkomsten in gesprek gegaan met de leerlingen op zoek naar aanknopingspunten om het klimaat nog beter te maken. Het onderzoek wordt volgend jaar zeker opnieuw uitgevoerd.

Uit het onderzoek naar het leerklimaat op De Vaart dat is uitgevoerd in maart 2018 blijkt dat de leerlingen het totale leerklimaat positiever ervaren dan de referentiegroep. Zij zijn veel positiever over de geboden ondersteuning (cijfer 8,6) , mogelijkheden tot groei (cijfer 8,7) en zijn positiever over de leeratmosfeer dan de normgroep (cijfer 7,2).

Op grond van de uitkomsten uit de leerklimaatlijsten hebben we ingezet op disruptief gedrag en dan met name op het schelden. Dit heeft geleid tot een beperkte afname en de bewustwording dat we dit gedrag bij deze doelgroep niet kunnen reduceren tot 0.

Ad 4. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. We ervaren het belang van een goede samenwerking met ouders. Om nog beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de ouders en verzorgers heeft onze MR een ouderenquête uitgezet bij alle ouders. De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels in de MR en met het team besproken en hebben geleid tot het optimaliseren van het gebruik van ‘Klasbord’ en de organisatie van een ‘vader en moeder inloopmiddag’. 68% van onze ouders was deze middag aanwezig; een mooi resultaat! Komend jaar wordt deze middag dan ook opnieuw georganiseerd.

Ad 5. We hebben dit jaar veel aandacht besteed aan de expertiseontwikkeling van het team rondom het thema gedrag. Wat werkt voor onze leerlingen? Welke aanpak vraagt een bepaalde stoornis? Hoe kan ik nog beter de-escalerend werken? Dit zijn een aantal thema’s die uitgebreid aan bod zijn gekomen tijdens de speciale ‘Oosterbeek specials’ die we zeven keer per jaar hebben georganiseerd. Ook tijdens de intervisiebijeenkomsten in het team en de speciale FACT-trainingen heeft gedrag op de agenda gestaan. Door van en met elkaar te leren en het aangaan van de professionele dialoog zijn we met elkaar steeds beter in staat om adequaat om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. We gaan hier komend jaar dan ook zeker mee door. Rapportcijfers werkklimaat onderzoek maart 2018: ondersteuning (7,8) en vaardigheden (7,5). Deze rapportcijfers zijn opnieuw hoger dan de referentiegroep. En zelfs iets hoger dan vorig schooljaar.

Ad 6. Dit jaar hebben we in samenwerking met Pluryn een aantal naschoolse sportinstuiven georganiseerd. De opkomst was nog wat mager maar we geloven in de opzet en zullen deze instuiven dan ook blijven organiseren. Daarnaast zijn er, vanuit het programma Special Heroes, door het jaar heen diverse sportieve en culturele activiteiten gereorganiseerd tijdens de wekelijkse keuzemiddagen. Zo konden kinderen kennis maken met bijvoorbeeld judo, dans en muziek. Ook hier gaan we volgend jaar zeker mee door.

Uitstroom

Van de 30 uitgestroomde leerlingen in 2016/2017 zijn er 28 uitgestroomd richting vso/arbeid/praktijkgericht onderwijs. De norm die de school zich in deze heeft gesteld is 95%. We halen met deze gerealiseerde uitstroom onze norm en zien daarbij geen reden om deze norm aan te passen voor het volgende schooljaar.

Eén leerling is na uitplaatsing van het orthopedagogisch behandelcentrum naar een zorgboerderij gegaan. Tot dat moment was er geen onderwijs voor hem gevonden. Hierover is contact onderhouden via leerplicht. 

Eén leerling is verhuisd naar een andere woonplaats. In die omgeving is er uiteindelijk een Praktijkschool gevonden die voor deze leerling het best passend is.

Met deze twee leerlingen zitten we ook aan onze interne norm van 5%, deze wordt dan ook niet aangepast voor het volgende jaar.

Uitstroomcijfers De Vaart

Uitstroomcijfers De Vaart

Bestendiging

  • Voor het schooljaar 2016/2017 is de bestendiging na 3 maanden: 97%.
  • Voor het schooljaar 2016/2017 is de bestendiging na 12 maanden: 79%.

Van de 79% is één leerling naar regulier PRO gegaan. Dit past binnen de verwachting die we van deze leerling bij uitstroom hadden. De andere zes leerlingen zijn naar een andere vorm van speciaal onderwijs gegaan. Wel allemaal met uitstroom Arbeid dus ook deze zes zijn naar tevredenheid doorgestroomd.