Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Vaart
  Utrechtseweg 312
  6862 BC Oosterbeek
  T 026 - 334 88 00
  info@vaart-oosterbeek.nl
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

OPP: Informatie voor ouder(s)/verzorger(s)

1        Wet kwaliteit (V)SO

Per 1 augustus 2013 wordt de wet kwaliteit (V)SO van kracht. Deze wet is bedoeld om de kwaliteit van het speciaal onderwijs te verhogen.
 
Belangrijke onderdelen van deze wet zijn:
- het invoeren van 3 uitstroomprofielen in het speciaal onderwijs
- het invoeren van het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan)
- het invoeren van een leerlingvolgsysteem
 
De wet geldt voor alle scholen van De Onderwijsspecialisten, waaronder de Vaart en het Vierbeek College.
 

2        Uitstroomprofielen

Onze scholen maken een keuze voor de Uitstroombestemmingen die zij aanbieden. Binnen De Onderwijsspecialisten kennen we de volgende Uitstroombestemmingen:
 
·         Dagbesteding
·         Arbeid
·         Vervolgonderwijs
 
Wij bieden praktijkgericht onderwijs op onze locatie, de leerlingen stromen met name uit naar dagbesteding en arbeid.
 
Wij zijn verplicht elke leerling in te delen in een Uitstroombestemming. Deze Uitstroombestemming nemen we op in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
 
Bij het bepalen van een Uitstroombestemming houden we rekening met alle informatie die wij van uw kind hebben. Wij vinden hierbij belangrijk:
·         IQ
·         Een eventuele diagnose
·         Medische gegevens
·         Resultaten van uw kind op Cito of andere leerresultaten
·         Gegevens over gedrag
·         Gegevens van uw kind op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren
·         Alle overige relevante informatie
 
Op grond van deze gegevens schatten we zo goed mogelijk in op welk niveau uw kind kan uitstromen van onze school. Dit gebeurt door de Commissie van Begeleiding (CieVB). De CieVB bestaat uit de teamleider, coördinator arbeidstoeleiding, zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker en gedragsdeskundige.  In het kader van Passend Onderwijs kijken we ook of uw zoon of dochter (tijdelijk/geheel/gedeeltelijk) terecht kan op het reguliere basis of voortgezet onderwijs.
 
Alle gegevens en plannen rondom uw zoon of dochter leggen wij vast in ons Leerlingvolgsysteem MLS (Maatwerk Leerlingvolgsysteem).  
Toetsresultaten worden ook opgenomen in Parnassys en/of Cito LOVS.
 

3        Het OPP

Wij spreken met u af naar welke Uitstroombestemming we met uw zoon of dochter toe werken. Dit leggen we vast in het OPP.
 
Het gaat dan om de lange termijn. Waar stroomt uw kind uit aan het einde van zijn of haar schoolloopbaan? Elk jaar evalueren we samen met u of we dit Ontwikkelingsperspectief halen.
 
Volgens de wetgever moeten wij het OPP vast stellen binnen 6 weken nadat een leerling bij ons op school begint.
 
Wanneer uw zoon of dochter al langer bij ons op school zit, zullen wij u minimaal één keer per jaar vragen het OPP te ondertekenen. Ook als er niets verandert in de Uitstroombestemming, bespreken we de voortgang van uw kind met u. Het eerste OPP van uw kind bespreken we met u in de maand augustus 2013.
 

4        Verdwijnt het Handelingsplan?

U kent het handelingsplan. In dit plan staan de doelen voor uw kind voor een kortere periode bijvoorbeeld voor een half jaar of een jaar.
 
Vanuit de nieuwe wet is dit handelingsplan niet meer verplicht. Als school moeten we wel vast leggen hoe we de doelen uit het OPP gaan behalen. Of we dat doen middels een handelingsplan, een groepsplan, week- en dagplanningen is een keuze van de school.
 
In het algemeen zullen scholen werken met groepsplannen. Dit is het onderwijsaanbod voor de belangrijkste vakken. In dit groepsplan staan doelen waaraan kinderen werken die dezelfde uitstroombestemming hebben.
 
Wanneer een leerling niet past in een groepsplan en eigen doelen nodig heeft om het OPP te behalen, krijgt de leerling een individueel handelingsplan. Dit kan zijn voor één of meerdere vakken en wordt gebruikt in combinatie met het groepsplan.
 
Wij zullen u bij het ondertekenen van het OPP ook vragen de handelingsplanning te ondertekenen.
 

5        Wat merkt u ervan?

Wij hebben in de afgelopen maanden het OPP opgesteld met de gegevens die we al hebben van uw zoon of dochter. In heel veel handelingsplannen stond al een Uitstroombestemming genoemd. We hebben gecontroleerd of deze klopt. Zo niet, dan hebben wij dit inmiddels aangepast.
 
U zult binnenkort worden benaderd om het OPP met de leerkracht te bespreken. Wij zullen u ook vragen om dit OPP te ondertekenen.
 
U zult merken dat we steeds meer gaan werken vanuit: wat heeft een leerling nodig om zijn of haar Uitstroombestemming te halen? We kijken steeds meer op lange termijn en niet meer alleen naar: wat doen we de komende maanden.
 
Wij verwachten dat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van uw kind.
 
We weten waar we met zijn allen naar toe werken en dat controleren we regelmatig. Dat doet niet alleen de leerkracht maar ook de zorgcoördinator en de CieVB.
 
Tevens gaat ons Bestuur controleren of wij de afgesproken resultaten met onze leerlingen behalen.
 

6        Tenslotte

Heeft u vragen over het OPP stel deze op school. Wanneer de leerkracht uw vraag niet meteen kan beantwoorden, zal hij/zij de vraag doorspelen aan een lid van de CieVB die hierover contact met u zal opnemen.
 
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)